aboutus
생산 라인

다른 위치와 더불어 고품질 전기와 수동 병상.

많은 국가에서 뜨거운 판매 그리고 대중.

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
OEM / ODM

  

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
Factory1
R & D에

  

ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD. ZHANGJIAGANG MC TECHNOLOGY CO., LTD.
연락처 세부 사항